Zapomniałeś hasła
Jetzt kostenlos und unverbindlich obdachlos werden!
 

Ogólne warunki handlowe 

firmy 

Farbflut Entertainment GmbH, 

Heimhuder Straße 72, 20148 Hamburg, HRB 104 994 Sąd Rejonowy Hamburg 

(w dalszej części określana jako „FARBFLUT”) 

 

 

1. Zakres obowiązywania 

2. Zakres świadczeń 

3 Użytkownik 

4. Członkostwo, zawarcie umowy, okres trwania i wypowiedzenie 

5. Warunki użytkowania, zobowiązania użytkownika, warunki gry, instrukcje gry, naruszenia ustaleń. 

6. Dodatkowe udogodnienia typu Premium 

7. Prawa do kont graczy, prawa autorskie 

8. Modyfikacje i dostęp zabroniony 

9. Klauzula dotycząca zmian 

10 Ochrona danych osobowych 

11. Prawo do odwołania 

12. Ograniczenie odpowiedzialności 

13. Brak odpowiedzialności za linki 

14. Postanowienia końcowe 

 

 

 

 

1. Zakres obowiązywania 

1.1. FARBFLUT udostępnia gry online oraz aplikacje z nimi powiązane, usługi oraz stosowny serwis (określane odrębnie oraz razem jako „świadczenia"). Uczestnicy, uczestniczki i użytkownicy tych świadczeń określani są jako „użytkownicy“. 

1.2. FARBFLUT świadczy wszystkie usługi na rzecz użytkownika wyłącznie na podstawie niniejszych, ogólnych warunków handlowych (w dalszej części "OWH"), Warunki te są publikowane wyłącznie na stronach internetowych portalu www.farbflut.net, w grach oraz aplikacjach jak również pod adresem www.FARBFLUT.de. OWH mogą zostać pobrane celem zapisania i/ lub wydrukowania. Zaprzecza się możliwości korzystania z odmiennych warunków handlowych, w szczególności dowolnych warunków handlowych użytkownika, które obowiązują tylko, gdy FARBFLUT jednoznacznie i pisemnie wyraził na nie zgodę. 

1.3. OWH regulują korzystanie z usług świadczonych przez FARBFLUT. Korzystanie ma z reguły miejsce z zastosowaniem komputera osobistego oraz połączenia z Internetem. Niniejsze warunki nie regulują kwestii, które mogą wyniknąć w powiązaniu z dostępem do Internetu użytkownika, zarządzaniem połączeń oraz kompatybilnością świadczeń z oprogramowaniem stron trzecich (przeglądarka, oprogramowanie dostępu, firewall etc.). 

1.4. Aby móc korzystać ze świadczeń FARBFLUT, konieczne jest zachowanie odpowiednich minimalnych założeń systemowych. Są one publikowane na odpowiednich przyporządkowanych stronach internetowych. 

1.5. Zarejestrowani użytkownicy i ich konta nie są naruszane w przypadku wprowadzenia platformy Farbflut.net. Również w ich przypadku zastosowanie mają niniejsze OWH.. 

 

2. Zakres świadczeń 

2.1. FARBFLUT umożliwia użytkownikom w ramach technicznych możliwości oraz prowadzonej działalności, udział w oferowanych przez niego świadczeniach w Internecie.  Przy tym użytkownik uzyskuje jedynie prawo użytkowania przekazanych do dyspozycji funkcji w ramach OWH. 

2.2. Gry udostępniane przez FARBFLUT są oferowane w bezpłatnej wersji („Wersja podstawowa”), z której można korzystać w pełni i bezterminowo. Podstawowa wersja nie oferuje jednak użytkownikowi wszystkich funkcji przewidzianych w danej grze. Zestaw dodatkowych funkcji („Funkcje Premium“) jest dostępny w ramach tzw. „Pakietu- Premium", który uzyskiwany jest po wniesieniu płatności lub w zamian za wirtualną walutę (tutaj tak zwany „COINS”, różnie nazywany w grze). Ponadto FARBFLUT może oferować dalsze funkcje, które mogą być nabywane tylko w przypadku wymiany na COINS, lub też stanowią element składowy pakietu Premium i mogą być nabywane poprzez COINS (por. punkt 6). 

2.3. Od pakietu Premium oraz COINS odróżnić należy wirtualne środki, przekazywane do dyspozycji każdemu graczowi wraz z otwarciem konta, oraz funkcjonujące jako wirtualna waluta. Wirtualne środki do gry mogą być doładowywane poprzez sukcesy uzyskiwane
w ramach gry względnie czynności przewidziane w ramach gier, o ile strony internetowe definiują odpowiednie warunki i regulacje dla poszczególnych gier. Uzyskane środki do zastosowania w przypadku gier mogą być spożytkowane wyłącznie zgodnie z regulacjami przewidzianymi dla odpowiednich świadczeń. Nie jest możliwa wypłata środków. 

2.4. Świadczenia są stale aktualizowane, modyfikowane i rozszerzane. Użytkownik otrzymuje zatem prawo użytkowania konkretnego świadczenia wyłącznie w aktualnej wersji. Brak możliwości wnoszenia roszczeń w zakresie utrzymywania świadczenia w wersji obowiązującej podczas rejestracji lub w innym, późniejszym okresie czasu. Użytkownik nie może także wnosić roszczeń w zakresie aktualizowania danej gry. Nie istnieje żadne prawo po stronie użytkownika względem FARBFLUT do udostępniania i utrzymywania przez cały czas określonych funkcji. 

 

3 Użytkownik 

3.1. FARBFLUT oferuje swoje usługi wyłącznie konsumentom w myśl § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Uprawnione do użytkowania są osoby, które (i.) ukończyły 18 rok życia, (ii) których odpowiedni przedstawiciel prawny wyraził na to zgodę lub (iii.), które ukończyły 7 rok życia, ale nie ukończyły jeszcze 18 roku życia a które korzystają ze świadczeń umownych za pomocą środków, przekazanych im do dyspozycji przez przedstawiciela ustawowego lub za zgodą strony trzeciej.  Korzystanie ze świadczeń przekazanych do dyspozycji przez FARBFLUT w ramach ogólnych warunków handlowych do celów zarobkowych oraz innej działalności gospodarczej jest zabronione. 

3.2. Aby móc korzystać ze świadczeń FARBFLUT, konieczne jest zarejestrowanie się przez użytkowników w FARBFLUT, celem otwarcia konta użytkownika, co może mieć miejsce także przez partnera. Poprzez odesłanie wniosku użytkownika oraz późniejsze załogowanie się użytkownik akceptuje OWH. Konto użytkownika jest otwierane wyłącznie pod warunkiem, że użytkownik akceptuje te warunki handlowe oraz wyraża zgodę na zapis danych zgodnie z opisanym oświadczeniem o ochronie danych. Przed odesłaniem wniosku użytkownika użytkownik ma możliwość kontrolowania wprowadzonych danych oraz w razie konieczności ich korygowania. 

3.3. Każdy użytkownik potrzebuje do otwarcia konta użytkownika obowiązującego adresu
E-mail. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z adresu E-mail założonego na stałe. Jeśli adres E-mail ulegnie zmianie, użytkownik jest zobowiązany do zgłoszenia w FARBFLUT nowego adresu. FARBFLUT będzie, o ile nie uzgodniono inaczej i nie określono w niniejszych warunkach, komunikować się z użytkownikiem poprzez wiadomości E-mail. Użytkownik podczas całego członkostwa zapewnia, że wiadomości E-mail będą do niego docierać, w postaci aktualnych wiadomości od FARBFLUT, przesyłanych na podany adres. W tym przypadku stosowane będą odpowiednie ustawienia filtra spamu oraz regularnie kontrolowany będzie adres. Jeśli adres E-mail użytkownika już nie istnieje i jeśli użytkownik nie udzieli odpowiedzi na wiadomości istotne z punktu widzenia umowy przez okres trzech miesięcy mimo upomnienia, FARBFLUT będzie uprawniony do zablokowania konta użytkownika. 

3.4. Każdy zarejestrowany użytkownik może założyć konto na potrzeby określonych gier. FARBFLUT zastrzega sobie prawo do wprowadzenia określonych założeń w przypadku reguł dotyczących gier, powodujących dopuszczenie większej liczby kont graczy dla danego użytkownika i gry. Jeśli FARBFLUT zdecyduje się później na zredukowanie liczby kont graczy przypadających na użytkownika i gry, FARBFLUT poinformuje w okresie do miesiąca użytkownika o zamierzonej zmianie oraz zwróci się z zapytaniem, które gry mają zostać zachowane. Jeśli FARBFLUT mimo zwrócenia się o odpowiedź, nie uzyska jej, najnowsze konta gier zostaną usunięte. 

3.5. Użytkownik będzie podawał w przypadku każdego kontaktu z FARBFLUT, do jakiego konta, świadczenia (gra, aplikacja, usługa) względnie do jakiego konta gracza odnosi się jego sprawa. 

 

4. Członkostwo, zawarcie umowy, okres trwania i wypowiedzenie 

4.1. Poprzez wysłanie wypełnionego wniosku względnie formularza rejestracyjnego użytkownik przekazuje wiążącą ofertę zawarcia umowy o korzystanie z gier i usług („Wniosek użytkownika”). W tym celu konieczne jest wypełnienie wszystkich pól formularza oznaczonych jako obowiązkowe, zaakceptowanie ogólnych warunków handlowych OWH oraz wyrażenie zgody na zapis danych i ich użytkowanie, zgodnie z zapisem w oświadczeniu o ochronie danych osobowych. 

4.2. Dostęp do wniosku użytkownika jest potwierdzany niezwłocznie przez FARBFLUT w drodze elektronicznej w wiadomości E-mail. Potwierdzenie dostępu nie stanowi wiążącego przyjęcia wniosku użytkownika, może jednak zostać powiązane z oświadczeniem o przyjęciu. 

4.3.Umowa między FARBFLUT i użytkownikiem jest wprowadzana wraz z przyjęciem wniosku użytkownika przez FARBFLUT (stosunek umowny określany jako „Członkostwo“). Przyjęcie może nastąpić w sposób wyraźny lub też poprzez wykonanie pierwszej czynności (np. otwarcie konta użytkownika) przez FARBFLUT. Z reguły FARBFLUT otwiera konto użytkownika w ciągu 24 godzin po wpłynięciu wniosku użytkownika w FARBFLUT
i umożliwia tym samym użytkownikowi zakładanie kont gier oraz korzystanie ze świadczeń. FARBFLUT zastrzega sobie prawo do odrzucania wniosków o użytkowanie, a tym samym użytkowanie świadczeń. Użytkownik nie ma praw ani do otwarcia konta użytkownika ani do publikacji zawartości sporządzonej przez użytkownika w ramach oferowanych świadczeń. 

4.4. Jeśli we wniosku użytkownika nie określono inaczej, członkostwo jest zawierane na okres nieokreślony. Obu stronom – z zastrzeżeniem regulacji w punkcie 6 – przysługuje zwyczajowe prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym czasie. Użytkownik może zamknąć dane konto gry w sposób izolowany względnie FARBFLUT może na stałe zablokować takie konto, bez jednoczesnej konieczności wypowiedzenia członkostwa. Wypowiedzenie członkostwa prowadzi do tego, że zamykane jest konto użytkownika i wszystkie konta gier. Żadna ze stron – z zastrzeżeniem regulacji w punkcie 6 – nie jest zobowiązana do wypłacenia odszkodowania. 

4.5 Wypowiedzenie członkostwa i/ lub zakończenie istnienia konta gier ma miejsce w sposób pisemny z podaniem nazwy konta użytkownika a w przypadku zamknięcia konta gry poprzez podanie konkretnej nazwy konta gry. Forma pisemna jest w tym przypadku zachowana także gdy przesyłana jest wiadomość Email. Z powodów technicznych kilka dni może potrwać usunięcie danych użytkownika, konta użytkownika i/ lub kont gier. 

5. Warunki użytkowania, zobowiązania użytkownika, warunki gry, instrukcje gry, naruszenia ustaleń. 

5.1. Użytkownik dba o to, aby przypisane do jego konta hasło pozostało poufne; nie może ono być przekazywane stronom trzecim. Jeśli użytkownik stosuje wybrane przez siebie hasło, musi zapewnić, aby było wystarczająco bezpieczne. Jeśli użytkownik uzyska wiadomość, że nieupoważniona strona trzecia zna hasło, jest on zobowiązany do natychmiastowej zmiany hasła, tak aby strona trzecia nie mogła się logować.  Z powodów bezpieczeństwa użytkownik musi regularnie zmieniać swoje hasło oraz wylogowywać się po każdej sesji z konta użytkownika. 

5.2. Jeśli nieuprawnione osoby trzecie uzyskają dostęp do konta użytkownika bez winy FARBFLUT, użytkownik odpowiada przed FARBFLUT za szkody powstałe wskutek tego działania; w przypadku współwiny FARBFLUT uwzględnia się winę po obu stronach. 

5.3. Użytkownik jest zobowiązany do zachowywania reguł gry, które są publikowane w przypadku poszczególnych gier na odpowiednich stronach. Miarodajne są aktualnie obowiązujące reguły. O zmianach FARBFLUT informować będą w odpowiedniej formie, poprzez E-mail lub w ramach zalogowania. 

5.4. Użytkownik jest świadomy, że gry udostępniane przez FARBFLUT są uruchamiane wraz z innymi, licznymi użytkownikami, między którymi dochodzi do komunikacji i/ lub interakcji. Poprzez uczestnictwo w grze użytkownik przyjmuje, że konieczne jest zachowanie reguł na potrzeby wspólnej gry i że te warunki oraz założenia uczestnictwa są wiążące. Użytkownik nie będzie ponadto podejmować działań, które mogłyby naruszyć zasady wspólnej gry, wspólnego korzystania z usług. 

5.5. Na potrzeby komunikacji użytkownicy będą korzystali z przekazywanych przez FARBFLUT różnych aplikacji względnie usług oraz funkcji (np. fora, możliwość współdzielenia zainteresowań). Dodatkowo FARBFLUT zapewnia użytkownikom możliwość umieszczania w grze, na forum oraz w innych miejscach na stronie własnych informacji. Użytkownicy nie mogą w ramach komunikacji poprzez te aplikacje, jak również podczas korzystania z usług, wprowadzać własnych informacji ani zmian, wgrywać ich oraz rozprzestrzeniać, w przypadku gdyby oznaczało to wykroczenie przeciw prawu Republiki Federalnej Niemiec a w szczególności jeśli ma to charakter obraźliwy, nacechowany przemocą, dyskryminujący, obsceniczny, pornograficzny lub naruszający konstytucję. Zakaz ten obejmuje m.in. zawartość i wyrażenia, zwroty obraźliwe oraz pomówienia (§§ 185 nast. niemieckiego prawa karnego - StGB), ilustracje przedstawiające przemoc (§ 131 niemieckiego prawa karnego - StGB) lub też przekleństwa obrażające wyznanie, wspólnoty religijne, związki światopoglądowe (§ 166 niemieckiego prawa karnego - StGB), rozpowszechniane poprzez środki propagandowe (§§ 86 i nast. niemieckiego prawa karnego - StGB), z zawartością mającą  charakter pism organizacji niezgodnych z konstytucją (§ 130 ust.  2  niemieckiego prawa karnego - StGB) oraz zawartość zapewniającą rozpowszechnienie pism zagrażających młodzieży (§ 21 ust. 1 nr 3a, ust. 3 GJS) oraz w przypadku rozpowszechniania pism pornograficznych (§ 184 niemieckiego prawa karnego StGB). Ponadto zabrania się do rozpowszechniania informacji za pomocą aplikacji przekazywanych przez FARBFLUT, które naruszają prawa autorskie, prawa dot. marek oraz nazewnictwa oraz prawa pozostałych stron trzecich.  

5.6 Wprowadzanie zawartości reklamowej jest dozwolone w przypadku użytkownika tylko w przypadku wcześniejszej, pisemnej zgody FARBFLUT. Jako reklamy (informacje gospodarcze) uwzględniane są także podawane linki URL względnie ustawianie odwołań (linków) do adresów komercyjnych. 

5.7. O ile FARBFLUT nie zezwoli wyraźnie inaczej, jeden użytkownik może dysponować jednym kontem użytkownika. 

5.8.Zabrania się użytkownikowi wykorzystywania w sposób przypadkowy lub celowy błędów w programach lub ich nieprawidłowego funkcjonowania (tzw. Bug-Using), a także naruszania przebiegu gry poprzez korzystanie z nich, manipulowanie świadczeniami oraz podejmowanie innych niedozwolonych działań (porównaj punkt 8). 

5.9. Farbflut jest uprawniony w przypadku naruszenia warunków użytkowania,
w szczególności regulacji w ustępie 4-8 do okresowego lub trwałego zablokowania kont użytkowników względnie do wypowiedzenia członkostwa. Okresowe blokady mogą być
w szczególności wprowadzane jeśli ma zostać skontrolowane przypuszczalne wykroczenie,
o ile użytkownik popadnie w zwłokę w przypadku płatności na rzecz FARBFLUT lub
w ramach usankcjonowania lekkich wykroczeń. Podczas blokady użytkownik nie może uzyskać dostępu do konta gier i nie może brać udziału w grze; FARBFLUT poinformuje użytkownika o czasie trwania blokady. Ostateczna blokada pojedynczego konta gry może mieć miejsce w przypadku wielokrotnych lub ciężkich wykroczeń przeciw regulacjom dot. gier lub pozostałym regulacjom niniejszych warunków handlowych – OWH. Odstąpienie od członkostwa może mieć miejsce w przypadku poważnych wykroczeń takich jak manipulacje
i próby manipulacji i czynności określone w ust. 5-7. 

5.10 Poza sankcjami określonymi w ust. 9 FARBFLUT może także zablokować tymczasowo lub w sposób trwały dostęp użytkownika do forum, o ile nie zachowuje on reguł, które przewidziano na potrzeby udziału na forum. 

5.11 Za wyjątkiem kont gier z obowiązującym pakietem premium, konta gier obowiązują jako nieaktywne, jeśli użytkownik w ciągu pierwszych czterech tygodni po ustanowieniu konta nie zaloguje się w powiązanym okresie 10 dni oraz po pierwszych czterech tygodniach. Nieaktywne konta gier mogą być wyłączane z aktywnej gry do momentu ponownego zalogowania się użytkownika („parkowanie konta”). Parkowanie konta może prowadzić do częściowego lub całkowitego wycofania danego konta, tak że użytkownik uzyska takie same warunki w przypadku zasobów, jednostek, danych jak nowy użytkownik.  

5.12 Jeśli FARBFLUT wskutek zawinionego postępowania użytkownika uzyska roszczenia ze strony trzeciej, użytkownik zwolni z nich FARBFLUT i wynagrodzi FARBFLUT wszystkie szkody, nie tylko w przypadku gdy były one do przewidzenia przez użytkownika, włącznie z zapłaceniem kosztów dochodzenia prawnego. 

 

6. Dodatkowe udogodnienia typu Premium 

6.1 Użytkownik ma możliwość do uruchomienia względnie uzyskania odpowiednich funkcji premium, które nie są zawarte w wersji podstawowej. Oferta dotycząca funkcji premium oraz odpowiednie taryfy pakietów premium mogą się zmieniać w zależności od gry i są zawarte na odpowiednich stronach internetowych gier. Pakiety premium mogą – w zależności od konkretnych ofert – być nabywane odpłatnie lub w zamian za punkty uzyskiwane w grze (”COINS”). Ponadto poszczególne funkcje mogą być uzyskiwane wyłącznie na drodze nabywania przez COINS. 

6.2. Pakiety premium z reguły oferowane są w przypadku stałych odstępów czasu (np. dni, tygodnie, miesiące). Pakiety premium mogą być także oferowane w abonamencie. Jeśli użytkownik wybiera określony pakiet premium lub abonament pakietu premium, zamawia go wybierają system płatności i potwierdza odpowiednie, wymagane informacje w przypadku danego systemu płatności przyjmując ofertę FARBFLUT w sposób prawnie wiążący
i zobowiązuje się tym samym do zapłacenia uzgodnionej ceny. Z reguły FARBFLUT niezwłocznie przekazuje usługę do dyspozycji,. 

6.3. Jeśli użytkownik nabywa pakiet premium o stałym czasie trwania, członkostwo trwa także po upływie pakietu premium na bazie członkostwa podstawowego. Podczas stałego okresu trwania umowy pakietu premium z istotnych powodów możliwe jest wypowiedzenie zarówno konta Premium jak również stanowiącego jego podstawę członkostwa,
w szczególności w oparciu o punkt 5.9. Okresowa blokada konta jest stale dopuszczalna
i niezależna od postanowień punktu 5.9.. 

6.4. Jeśli użytkownik wybierze pakiet premium w abonamencie oferowanym przez FARBFLUT, pakiet premium jest przedłużany po upływie określonego czasu o określony ten sam okres czasu, o ile użytkownik nie złoży u FARBFLUT wypowiedzenia w odpowiednim czasie. Wypowiedzenie ma miejsce w odpowiednim czasie w przypadku stałego okresu trwania umowy jeśli zostanie złożone trzy dnia a w przypadku uzgodnionego czasu umowy
o okresie miesiąca i więcej na tydzień przed upływem ostatniego dnia uzgodnionego czasu trwania umowy. W przypadku wypowiedzenia w odpowiednim czasie chodzi o wpłynięcie oświadczenia drugiej strony u strony innej. Odpowiednio stosuje się 4.5. 

6,5, Jeśli użytkownik nabywa punkty wymienne („COINS“) może on wymienić je na odpowiednie wybrane punkty w systemie premium lub pakiety premium. W przypadku COINS obowiązują odpowiednio postanowienia ust. 2 Zwrotna płatność nabytych u FARBFLUT punktów lub też ewentualna wypłata w postaci świadczeń punktów COINS nie jest możliwa. Jeśli użytkownik posiada na koncie COINS może on wypowiedzieć członkostwo tylko
z istotnego powodu, w szczególności z powodów opisanych w punkcie 5.9. Odpowiednio obowiązuje ust. 3 zdanie 3. 

6.6. Płatności za określony czas są płatne z góry w przypadku innych funkcji płatność ma miejsce przy zamówieniu.  Użytkownik zobowiązuje się do wnoszenia płatności w chwili gdy stają się płatne oraz do przekazywania FARBFLUT wszystkich niezbędnych z punktu widzenia płatności danych jak nazwisko i dane konta oraz ewentualnych zmian spowodowanych realizacją umowy. 

6.7. W toku dostosowywania i dalszego rozwijania gier i usług FARBFLUT zastrzega prawo do zmiany bieżących funkcji premium oferowania nowych funkcji premium w dowolnym momencie i/ lub także oferowania ich w ramach funkcji podstawowych, Jeśli użytkownik zechce skorzystać z opłaconych świadczeń w przyszłości, kiedy nie będą one już oferowane lub też nie będą do dyspozycji w wersji podstawowej a nie będą oferowane równoważne funkcje, użytkownik może przenieść pakiet premium na inną grę lub też wypowiedzieć pakiet premium kontynuując swoje członkostwo w wersji podstawowej. W przypadku wypowiedzenia FARBFLUT będzie zwracać odpowiednie kwoty za stały okres bieżący, co nie obowiązuje jeśli FARBFLUT zapowiedziało wcześniej zmiany, zanim użytkownik nabył pakiet lub uzyskał możliwość wypowiedzenia. Jeśli użytkownik nabył pakiet premium stosując COINS, są odpowiednio dopisywane do z jego konta, o ile nie chce on ich przenieść na inną grę w ramach pakietu premium Odpowiednio obowiązuje punkt 4.2. Dalsze roszczenia użytkownika są wykluczone. 

6.8. FARBFLUT jest uprawniony do wprowadzania w każdej chwili zmian w przypadku pakietów premium i będzie publikować odpowiednie zmiany cen w przypisanych miejscach. Te zmiany cen obowiązują w przypadku abonamentów dopiero dla okresu po pierwszej możliwości wypowiedzenia, której użytkownik nie wykorzystał. Zasady wymiany na płaszczyźnie wewnętrznej nie są naruszane tym postanowieniem i mogą być zmieniane
w dowolnym momencie.  

6.9. Jeśli FARBFLUT wstrzymuje ostatecznie daną grę odpowiednio obowiązuje ust. 7. 

6.10 Jeśli FARBFLUT blokuje konto premium, odpowiedni czas umowy jest przedłużany
o czas blokady. W przypadku trwałego wypowiedzenia użytkownik może wymagać, aby dana funkcja premium została przeniesiona na dalszy okres trwania przez FARBFLUT na inną oferowana grę. Nie może przy tym, jak w przypadku wypowiedzenia członkostwa przez FARBFLUT z ważnego powodu, wymagać zwrotu za pozostały okres toku umowy. 

6.11 Krótkotrwałe przerwy w dostawie świadczeń lub też awarie świadczeń nie uprawniają do przedłużenia stałego okresu umowy ani do redukcji płatności., 

 

7. Prawa do kont graczy, prawa autorskie 

7.1. Wszystkie wykorzystywane przez graczy konta, włącznie z zasobami, jednostkami, inwentarzem i nabytymi punktami COINS są elementami wirtualnymi gry i służą wyłącznie do wykorzystania w grze względnie na serwerze oraz w ramach handlu przewidzianego w grze. Użytkownik nie nabywa praw własności lub innych praw do konta lub tez części konta.
W szczególności nie może on wnosić roszczeń o wypłacenie elementów nabytych drogą wirtualną lub też przekazanych w inny sposób do dyspozycji. Wszelkie prawa do gier
i świadczeń pozostają po stronie FARBFLUT. Przeniesienie praw do wykorzystania i innych praw do świadczeń oraz wykorzystywanych programów na użytkownika nie ma miejsca. 

7.2. Bez uprzedniej, pisemnej zgody  FARBFLUT, nie zezwala się na przenoszenie kont na osoby trzecie lub też umożliwianie stronom trzecim korzystania z kont. W szczególności zabrania się sprzedaży kont lub elementów kont (zasoby etc.) lub zbywania ich w inny sposób. Obejmuje to także zbywanie/ sprzedaż danych dostępu, praw użytkowania, płatnego kontaktu oraz podobnych sformułowań na potrzeby tej regulacji. Niedozwolona sprzedaż, zbyt, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie lub innego rodzaju naruszenie praw operatora są ścigane stosownie do obowiązującego prawa. FARBFLUT jest uprawniony do usuwania określonych kont oraz wypowiadania członkostwa z ważnego powodu bez odszkodowania. 

7.3. FARBFLUT zastrzega sobie prawo do oferowania przeniesienia konta użytkownika lub konta gry częściowo jak i w całości na strony trzecie za stosowną opłatą. 

7.4. Wszelkie prawa w przypadku wprowadzanych przez użytkownika informacji pozostają prawami użytkownika. Poprzez wprowadzanie informacji do aplikacji FARBFLUT użytkownik udostępnia niewyłączne, darmowe i odwoływalne w dowolnym momencie prawo w postaci licencji na publiczne oferowanie tych materiałów, publikowanie, reprodukowanie
 i ich rozpowszechnianie. Jeśli użytkownik odwoła licencję, FARBFLUT jest uprawniona do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 8. Modyfikacje i dostęp zabroniony 

8.1. Korzystanie jest dopuszczalne tylko za pomocą przeglądarki internetowej aplikacji przekazanych do dyspozycji przez FARBFLUT oraz skryptów lub narzędzi tej firmy. 

8.2 Jednoznacznie nie uprawnia się użytkowników do wprowadzania działań, mechanizmów lub innego oprogramowania w połączeniu ze świadczeniami udostępnianymi przez FARBFLUT, jeśli miałoby to powodować zakłócenia działania. Użytkownik nie może generalnie podejmować działań skutkujących nadmiernym obciążeniem technicznej przepustowości lub też naruszaniem działania pozostałych świadczeń. W szczególności nie zezwala się na modyfikacje, lub blokowanie całości (także zawartości reklamowej)
w przypadku świadczeń. Ponadto zabrania się uzyskiwania dostępu do kont użytkowników, sieci i usług poprzez hakowanie oraz inne środki i metody. 

8.3. Nie jest dopuszczalne stosowanie oprogramowania na potrzeby systematycznego lub automatycznego sterowania i/ lub reprodukcji względnie oceny świadczeń lub poszczególnych funkcji (np. poprzez boty, makro lub skrypty etc.) 

8.4. Login użytkownika w przypadku gry udostępnianej przez FARBFLUT lub też do aplikacji jest stosowany tylko poprzez odpowiednie okno na odpowiedniej stronie internetowej. Nie jest dozwolone zautomatyzowane logowanie, niezależnie od tego czy okno logowania jest używane czy też nie. 

  

9. Klauzula dotycząca zmian 

9.1. FARBFLUT zastrzega sobie prawo do zmieniania w przyszłości OWH i/ lub oświadczenia o ochronie danych lub ich uzupełniania, o ile będzie to konieczne a przy tym nie będzie wbrew lojalności  i stanowisku klienta. 

9.2. Zmiany będą publikowane poprzez powiadomienia w formie tekstowej. Z reguły ogłoszenie ma miejsce w postaci publikacji na stronie internetowej FARBFLUT danego świadczenia lub poprzez email na adres podany przez użytkownika. W każdym przypadku użytkownik będzie informowany o zmianach poprzez podkreślenie odpowiedniego powiadomienia. 

9.3. Użytkownik może sprzeciwić się zmianom w ciągu 14 (czternastu ) dni. Jeśli użytkownik nie sprzeciwi się zgłoszonym zmienionym warunkom w ciągu 14 dni od powiadomienia i przyjęcia do wiadomości w sposób pisemny (także przez email) w stosunku do FARBFLUT lub też używa określonych świadczeń mimo wskazań, zmienione warunki lub uzupełnione warunki stają się w stosunku do niego skuteczne. Jeśli użytkownik złoży sprzeciw w terminie, obie strony są uprawnione do wypowiedzenia członkostwa z ważnego powodu w ciągu miesiąca, o ile nie istnieje prawo do wypowiedzenia w każdej chwili zgodnie z 4.4. lub tez w umowie nie określone krótszego okresu wypowiedzenia niż miesiąc.  W przypadku sprzeciwu na potrzeby zakończenia umowy obowiązują nadal stare warunki handlowe OWH. Płatności za świadczenia wprowadzone przed okresem zakończenia oraz COINS są zwracane odpowiednio użytkownikowi, chyba że FARBFLUT ogłosił odpowiednie zmiany w odpowiednim miejscu, zanim użytkownik nabył pakiet premium lub COINS oraz zanim miał możliwość złożenia wypowiedzenia. Prawo do wypowiedzenia z ważnego powodu nie istnieje, jeśli FARBFLUT oferuje użytkownikowi użytkowanie na podstawie dotychczasowych warunków handlowych Po upływie pakietu premium względnie zużyciu COINS może wystąpić sytuacja, że użytkownik na bazie warunków handlowych, obowiązujących dotychczas nie może nabyć pakietu premium ani COINS. Zmiana OWH jest możliwa w każdej chwili. 

9.4. FARBFLUT będzie wskazywać w pouczeniach o zmianach na możliwość sprzeciwu lub wypowiedzenia, termin oraz skutki prawne w szczególności w przypadku zaniechania sprzeciwu. 

9.5. Zaleca się użytkownikowi regularne uzyskiwanie informacji o stanie zasad dotyczących gier. 

 

10 Ochrona danych osobowych 

Informacje dotyczące rodzaju i zakresu przekazywanych danych, przetwarzania
i wykorzystywania w przypadku zawarcia umowy, wprowadzenia i zachowania konta użytkownika i kont gier, uczestniczenia i dopuszczenia do gier jak również realizacji transakcji płatności w ramach wymaganych funkcji zawarte są w odrębnym oświadczeniu o ochronie danych, które może być pobrane od FARBFLUT i ze stron z tymi grami
oraz wydrukowane. Zgoda na korzystanie z danych jest niezbędna, aby móc korzystać ze świadczeń FARBFLUT. 

 

11. Prawo do odwołania 

11.1. Użytkownik może odwołać swoje oświadczenia związane z umową o korzystanie z gier i aplikacji (członkostwo) jak również zamówienie w przypadku płatności (zamówienie pakietów premium, także w abonamencie, COINS, lub nabywanie pakietów premium za bony, także COINS), w terminie dwóch tygodni bez podania powodu w formie tekstowej (np. list, fakt, Email- funkcja na stronie domowej).  Termin rozpoczyna się najwcześniej z chwilą otrzymania niniejszego pouczenia, jednak nie przed zawarciem umowy a także nie przed wypełnieniem naszych zobowiązań informacyjnych zgodnie z  § 312 c ust. 2  niemieckiego prawa cywilnego (BGB) w połączeniu z  § 1 ust. 1,2 i 4 niemieckiego prawa cywilnego (BGB) – InfoV oraz naszymi zobowiązaniami zgodnie z  § 312 e ust. 1 niemieckiego prawa cywilnego (BGB) w połączeniu z  § 3 ust InfoV. Celem zachowania terminu odwołania konieczne jest terminowe wysłanie sprzeciwu. 

11.2. Prawo do sprzeciwu wygasa, jeśli chodzi o świadczenia oferowane przez FARBFLUT, jeśli FARBFLUT rozpocznie wykonywanie usługi za jednoznaczną zgodą użytkownika przed końcem prawa do odwołania lub jeśli zleca to sam użytkownik 

 

Odwołanie kieruje się do: 

FARBFLUT Entertainment GmbH 

Heimhuder Straße 72, 20148 Hamburg 

Fax: +49 (0) 40 – 636 77 107 

E-Mail: cancel (at) FARBFLUT (kropka) de 

Dyrektor uprawniony do reprezentowania: 

Marius Follert i Niels Wildung 

 

11.3. W przypadku odwołania przez Email użytkownik w temacie powinien podać nazwę gry względnie aplikacji jak również numer zamówienia i swoją nazwę użytkownika. 

11.4. W przypadku skutecznego odwołania wybrane świadczenia należy zwrócić względnie wydać uzyskane elementy. Jeśli użytkownik w całości lub częściowo nie może zwrócić tych elementów, musi przekazać świadczenie zwrotne w tym zakresie. To oznacza, że wpłacone kwoty nie zostaną zwrócone w całości jeśli użytkownik odniósł określone korzyści. Zobowiązanie do wniesienia płatności musi być wypełnione w ciągu 30 dni. Termin rozpoczyna się dla użytkownika z chwilą wysłania oświadczenia o odwołaniu, a dla FARBFLUT z chwilą jego odebrania. 

 

Koniec pouczenia o odwołaniu 

 

12. Ograniczenie odpowiedzialności 

12.1. FARBFLUT będzie się starać zapewnić osiągalność i bezbłędną dostępność świadczeń. Jednak okazyjnie może dochodzić do awarii i błędów. Jeśli w takim przypadku powstają po stronie użytkownika błędy po stronie serwera, błędy w transferze, błędy programowania (tzw. Bugs) lub inne błędy skutkujące niekorzystnie, użytkownik nie ma prawa roszczeń wyrównawczych względnie roszczeń w zakresie przywrócenia stanu sprzed awarii, a w szczególności jeśli skutki nie wynikają z działania FARBFLUT.  

12.2. FARBFLUT odpowiada tylko za poważne wykroczenia lub szkody spowodowane celowo. Powyższe wykluczenie odpowiedzialności nie obowiązuje jednak w przypadku naruszenia życia i zdrowia. Nie obowiązuje ono także, jeśli szkoda wynika z naruszenia po naszej stronie istotnych warunków umownych (takich zobowiązań, które są konieczne do wypełnienia celu umowy), lub z naruszenia gwarancji) Odpowiedzialność FARBFLUT w ramach ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz stosowania  § 44 niemieckiego prawa o telekomunikacji (TKG) pozostaje nienaruszona. 

12.3. O ile FARBFLUT zgodnie z ust. 2 odpowiada przekazując odszkodowanie, odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód, które FARBFLUT  w przypadku zawarcia umowy mógł przewidzieć jako możliwe skutki naruszenia umowy lub z uwzględnieniem okoliczności, które były znane, które mogły być znane lub musiały zostać przewidziane przy zachowaniu należytej staranności.  Szkody pośredni i skutkowe wynikające z braków mogą rodzic konieczność odszkodowania o ile takie szkody mogą być oczekiwane w przypadku prawidłowego stosowania.  

12.4.  W przypadku odpowiedzialności za lekkie zaniedbanie odszkodowanie ze strony FARBFLUT jest ograniczone do € 100,00  za dany przypadek szkody, także jeśli naruszane są istotne zobowiązania umowne. 

12.5. W przypadku szkód, które powstają po stronie użytkownika wskutek niekompatybilności oprogramowania FARBFLUT z oprogramowaniem użytkownika, FARBFLUT nie odpowiada.  

12.6 Opisane wyłączenia względnie ograniczenia odpowiedzialności obowiązują także w przypadku pracowników, pracobiorców, zatrudnionych, przedstawicieli i pomocników FARBFLUT w szczególności na korzyść posiadaczy udziałów, pracowników, przedstawicieli, organów i ich członków w zakresie odpowiedzialności cywilnej. 

12.7 FARBFLUT nie odpowiada za zawartość, działania, zachowanie użytkowników. 

 

13. Brak odpowiedzialności za linki 

13.1. FARBFLUT odcina się od wszelkiej zawartości wszystkich stron, na których istnieją linki pośrednie lub bezpośrednie z poziomu oferty FARBFLUT. FARBFLUT nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za tę zawartość. Za zawartość tych stron odpowiedzialni są ich operatorzy. 

13.2. FARBFLUT jest operatorem usługi w myśl Par. 7 ust. 1 ustawy o mediach typu tele („TMG“) tylko w przypadku własnej zawartości w udostępnianych aplikacjach w myśl TMG. FARBFLUT nie jest zobowiązany zgodnie z §§ 8-10 TMG  jako usługodawca do nadzorowania przekazywanych do FARBFLUT informacji lub też do sprawdzania okoliczności wskazujących na czyn bezprawny. Zobowiązanie do usunięcia lub blokowania użytkowania informacji zgodnie z powszechnym ustawodawstwem pozostaje nienaruszone. 

 

14. Postanowienia końcowe 

14.1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub też zniesienie umowy wymagają formy pisemnej. Obowiązuje to także w przypadku zmiany wymogu formy pisemnej. 

14.2. Miejscem rozstrzygania sporów sądowych jest Hamburg. Obowiązuje to także jeśli użytkownik przenosi się z miejscem zamieszkania lub zwyczajowego pobytu z Republiki Federalnej Niemiec do innego miejsca lub też jeśli w chwili wniesienia pozwu miejsce zamieszkania względnie zwyczajowego pobytu nie jest znane. 

14.3. W przypadku niniejszych OWH i na ich bazie zawartych umów obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Stosowanie kupieckiego prawa UN w ramach zakupu rzeczy ruchomych jak również regulacje kolizyjne niemieckiego, międzynarodowego prawa prywatnego są wykluczone. 

14.4. Wszelkie oświadczenia w ramach stosunków prawnych regulowanych niniejszymi warunkami OWH mają być przekazywane w języku niemieckim lub angielskim. 

14.5. Wersja niemiecka OWH jest wersją obowiązującą.  

Hamburg, dnia 1 kwietnia 2009 

 

FARBFLUT Entertainment GmbH 

Heimhuder Straße 72, 20148 Hamburg 

Fax: +49 (0) 40 – 636 77 107 

Dyrektor uprawniony do reprezentowania: Sascha Kaddatz, Thomas Lehr iAxel Würthele 

Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy Hamburg, Numer w rejestrze HRB 104 994 

Numer identyfikacji podatkowej: DE 259705730